Klauzula informacyjna - RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Polsteam Frachtowanie Sp. z o.o. w Szczecinie, która administruje danymi osobowymi w celu realizacji umów. Siedziba Polsteam Frachtowanie Sp. z o.o. mieści się w Szczecinie, przy Pl. Rodła 8, zaś bezpośrednie dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.polsteambrokers.com.pl. Dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny. Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, jakim jest realizacja umów. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo kontaktu z nami, możecie w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw, poprzez kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@polsteam.com. Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie kontrahentów, gwarantujemy pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO/GDPR, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Niezależnie, przysługuje Państwu także, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Staramy się, aby nasze działania były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji. Każdy głos jest dla nas ważny.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, wyznaczony przez administratora, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

----------------------------------------------------

Privacy information - GDPR

In connection with coming into force of Regulations pertaining to protection of personal data, No 2016/679 of 27th April, 2016, as prepared by European Parliament and European Council, i.e. General Data Protection Regulation (GDPR) related to processing of personal data and to unconstrained flow of such data as well as in connection with cancellation of Directive 95/46/WE (GDPR), please be kindly informed that your personal data are processed by Polsteam Frachtowanie Sp. z o.o. of Szczecin, which administers these data for the purpose of realization of contracts. Seat of Polsteam Frachtowanie Sp. z o.o. is in Szczecin, Pl. Rodła 8, and our direct contact access data are on internet site www.polsteambrokers.com.pl. The personal data have been acquired in effect of earlier business contacts and they have been made available completely voluntarily. Your data are processed in connection with legally justified Administrator’s business, i.e. realization of contracts. If you do not wish to continue contact with us you may anytime express your objection to our Data Protection Supervisor at e-mail address: iod@polsteam.com. If , however, you decide to keep you data in our base of contractors we guarantee full transparency of realized data processing procedures and complying with all regulations referred to in GDPR, i.e. right to access, amend and delete the data, to limit their processing, the right to transfer the data and the right to be exempt from automatic decision taking procedure, including profiling.

Furthermore, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body. We do our best to accomplish our actions in a way to suit your expectations and needs so we are open to any suggestions and remarks relating information provided by us. Each your comment is important to us.

Please be informed that your personal data will be processed for the purposes of current and future recruitment - pursuant to Art. 6 sec. 1 lit. a general regulation on the protection of personal data of April 27, 2016 and the Labor Code of June 26, 1974. Your personal data will be stored for a period of 2 years, designated by the administrator, you have the right to request the administrator to access personal data, the right to rectify, delete or limit processing, the right to object to the processing, the right to withdraw consent at any time.